Jak je to s vodoměry

Dotaz:

Máme povinnost instalovat vodoměry na studenou vodu v jednotlivých jednotkách SVJ? Když jsou nainstalovány a platné, musíme podle náměrů provádět rozúčtování, nebo můžeme vyúčtování provádět dle směrných čísel? Platí od 1. 1. 2022 povinnost při nahrazovat bytové vodoměry v rámci SVJ měřidly s dálkovým odečtem? V domě je rozvod pouze studené vody, ohřev se provádí pomocí bojlerů v rámci jednotlivých bytů. Co se změní od roku 2023? Jaké jsou sankce?


Odpověď:

1) Povinnost instalovat vodoměry na studenou vodu v jednotkách SVJ není stanovena. Předpokládá se, že jejich instalace (osazení) je na společném rozhodnutí SVJ (stanovy resp. podle výsledku hlasování na shromáždění).

Způsob rozúčtovaní celkové spotřeby studené vody v domě je závislý na ujednání v SVJ. Nedošlo-li k ujednání o způsobu rozúčtování nákladů na studenou vodu v rámci SVJ, je postupováno při rozúčtování studené vody podle náměrů podružných vodoměrů, jsou-li naistalovány (§ 3 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 67/2013 Sb.). Pokud podružné vodoměry nejsou nainstalovány nebo nesplňují požadavky měrové služby, pak je nutno rozúčtovat vodu podle počtu osob v domácnosti. Uplatnit směrná čísla spotřeby vody by mělo smysl jen v případě když v SVJ jsou kromě bytů i jednotky s charakterem nebytového prostoru. Rozúčtování podle náměrů podružných vodoměrů je racionálnější, protože vede k úsporné spotřebě vody a je spravedlivé.

2) Na provoz resp. výběr nových vodoměrů na studenou vodu není k dispozici žádný omezující předpis ČR ani EU. Nepředpokládá se, že by se na této praxi cokoliv do budoucna změnilo.

Pro úplnost dodejme, že je zapotřebí odlišit funkci vodoměru na studenou od vodoměru na teplou vodu, kdy pro vodoměry na teplou vodu platí:

  1. Povinnost instalace vodoměrů s dálkovým odečtem se týká pouze vodoměrů na teplou vodus tím, že po 1.1. t.r. mají být. instalovány nové vodoměry s tímto účelem užití (jen pro měření společně sdílenéteplé vody v domě) vybaveny funkcí dálkového odečtu. Výměna stávajících typů vodoměrů pro měření množství společně v domě připravované nebo poskytované teplé vody, instalovaných před tímto datem, není povinná do 1. 1. 2027. Případná "sankce" označená v zákoně č. 406/2000 Sb., v platném znění jako přestupek za nesplnění této povinnosti je uvedena v § 12 tohoto zákona.
  2. V případě společné přípravy teplé vody v domě se podle vyhlášky č. 194/2007 Sb., v platném znění (po novele vyhl. č. 237/2014 Sb.).na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení
  3. Definice: Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí "takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor". - zákon č. 362/2021 Sb., část čtvrtá, čl. V, bod 12. Definice v tomto bodě zákona, je dále doplněna ustanovením, která se týká pravděpodobně jen registrace tepla k vytápění, nikoliv vodoměrů na teplou vodu, že "Za dálkově odečitatelné měřidlo nebo přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl nainstalován před datem účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2022) a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie."

Rádi zodpovíme i Váš dotaz. Klidně ho napište do formuláře níže